Heteroskedasticita

Čo je heteroskedasticita?

Je to nekonštantnosť rozptylu náhodných porúch, a teda aj rezíduí. S týmto javom sa stretávame vtedy, keď dochádza k veľkým zmenám v hodnotách vysvetľujúcich premenných, ale aj v prípade, ak bola vynechaná podstatná premenná modelu. Opačný jav, konštantnosť rozptylu náhodných porúch, a teda aj rezíduí, sa nazýva homoskedasticita. Na testovanie homoskedasticity sa najčastejšie používa Goldfeldov-Quandtov test (ďalej už len: GQ test). Z iných testov spomeňme: Breuschov-Paganov, Bartlettov, Parkov, Gleicherov, Whiteov, Koenkerov test. Na príklade si ukážeme testovanie homoskedasticity pomocou prvých troch spomenutých testov v R-ku a ďalšie z nich budeme testovať v Gretli.

Postup GQ test

 1. Usporiadame hodnoty vysvetľujúcej premennej X vzostupne.
 2. Vynecháme prostredných  M pozorovaní.
 3. Zostatok  rozdelíme do dvoch skupín po  pozorovaní (nepárne zaokrúhlime nadol).
 4. Pre každú skupinu odhadneme parametre modelu JMNŠ a vypočítame rezíduá. Označíme S1 a S2 súčet štvorcov rezíduí v dolnej a hornej skupine.
 5. Vypočítame GQ test podľa vzorca.

Formulujeme tieto hypotézy

 1. H0: homoskedasticita
 2. H1: heteroskedasticita

Odstraňovanie heteroskedasticity

 1. Pomocu transformácie modelu (dát).

Transformácie

1.   σ2 sú známe, pričom neplatí:

σ21= σ2=….= σ2n
yt = b0+b1Xt1+….+bkXtk+ut
yt/ σ2 = b0.1/ σ2+b1.Xt1/ σ2+….+bk.Xtk /σ2+ut/ σ2
 

- v maticovom vyjadrení modelu: y = Xb + ub^ = (X’X)-1 X’Y
- transformácia: Wy = WXb + Wub^ = (X’W”WX)-1 X’W‘Wy

2.   σ2 sú neznáme, ale možno ich odhadnúť z výberu.

3.   H1: σ2 = c.X2th…… zodpovedá Goldfeld-Quandtov-mu testu

Yt/Xht=b0.1/Xth+b1.Xt1/Xth+….bk.Xtk/Xth+ut/Xth
cov(ut*)=cov(u/Xth)=(1/X2th).cov(u)=eXS2th/X2th=e -> homoskedasticita

Spätná transformácia dát b^ = (b’b)-1 X’y je výdatná a už neobsahuje heteroskedasticitu.

Niekedy sa odstránenie nepodarí po prvom kroku, ale až po niekoľkých krokoch.

Príklad:

Vzorový príklad s metódami na testovanie prítomnosti heteroskedasticity a jej odstranenie sa nachádza v tomto scripte.

Máme dané premenné: Yt, Xt, Pt. Na dátach modelu otestujte homoskedasticitu, v prípade prítomnosti heteroskedasticity sa pokúste o jej odstránenie. Predpokladajte, že heteroskedasticitu spôsobuje premenná Pt.

Riešenie:

Príprava programu a dát

 1. K úspešnému vyriešeniu potrebujete mať v R naimportované potrebné knižnice.
  Ako pridám knižnice? 

  library(sem)
  library(zoo)
  library(lmtest)library(xlsReadWrite) (zadávame, ak používame načítanie dát z Excelu)
  xls.getshlib() (zadávame, ak používame načítanie dát z Excelu)

 2. Načítanie dát.
  Dáta použité v tomto príklade nájdete tu: Odkazy na použité a reálne dáta
 3. Zo vstupných údajov urobíte maticu.
 4. mat=cbind(Yt,Xt,Pt)
 5. Zadefinujete model.
 6. model<-(Yt ~ Xt + Pt)
 7. Regeresia- výpočet b0, b1, b2.

 8. regresia<-lm(model)

Testovanie homoskedasticity

Na otestovanie homoskedasticity môžeme v R použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:


1) Goldfield-Quandt Test Ukázať

2) Breusch-Pagan Test Ukázať
3) Bartlett Test Ukázať

4) Vlastná funkcia Ukázať


Zdroje:
Marček, D., Marček, M., Pančíková, L.: Ekonometria a soft computing. Žilina: EDIS, 2008 ISBN 978-80-8070-746-0
Marček, D. : Ekonometria: Základy. Postupy. Aplikačné príklady. Žilina: EDIS 1999 ISBN 80-7100-557-6

Comments are closed.