Vytvorenie funkcie


Ako vytvoriť jednoduchú funkciu v R-CRAN?

Funkcia v R-CRAN má nasledovnú syntax:
(znamienko “+” označuje telo funkcie)

názov_funkcie <- function(vstupné_parametre)
{
     telo_funkcie
     návratová_hodnota
}

Telo funkcie musí byť vo vnútri množinových zátvoriek {}, s výnimkou jedno riadkových funkcií.

Príklad:
Vytvorenie funkcie s 2 parametrami.

 
#prvá možnosť vytvorenia funkcie
moja_rovnica<- function(x, y)
{
    sqrt(x^2 + y^2) #návratová hodnota
}
#druhá možnosť vytvorenia funkcie
moja_rovnica <- function(x, y) sqrt(x^2 + y^2)

moja_rovnica(3, 4) #zavolanie funkcie s parametrami 3, 4
[1] 5

Príklad:
Vytvorenie funkcie s 5 parametrami a cyklom.

odhad<-function(a0,a1,a2,v1,v2) {
	for(i in 1:9) #cyklus v ktorom sa iteruje premenná i od 1 po 9
	{
		y[i] <- (a0 + a1*v1[i] + a2*v2[i])
	}
	y
}

Volanie funkcie v R-CRAN

Funkcia v Rku sa dá zavolať buď priamym volaním a to nasledovne:

odhad(b0, b1, b2, Pt, lt)

Alebo priradením návratovej hodnoty funkcie do premennej:

odh <- odhad(b0, b1, b2, Pt, lt)

Príklady zložitejších funkcií nájdete tu.

Comments are closed.