Autokorelácia

Autokorelácia je sériová závislosť (korelácia) náhodných porúch, poprípade rezíduí.

Najčastejšie používaným a najznámejším testom autokorelácie je Durbin – Watsonov test. Testujeme ním autokoreláciu v zmysle autoregresnej schémy 1. rádu.

Postup:

Odhadneme parametre modelu metódou najmenších štvorcov, vypočítame reziduály a testovaciu štatistiku d. Pre daný počet pozorovaní n a počet vysvetľujúcich premenných k+1 (vrátane úrovňovej konštanty) a zvolenú hladinu významnosti nájdeme v tabuľkách dolnú (dL) a hornú (dU) hranicu kritickej hodnoty Durbinovho-Watsonovho koeficientu d.

Ak d < dL, zamietame nulovú hypotézu v prospech alternatívnej hypotézy o pozitívnej autokorelácii, t.j. H1.
Ak d > 4 – dL, zamietame nulovú hypotézu v prospech alternatívnej hypotézy o negatívnej autokorelácii, t.j. H1.
Ak dU < d < 4 – dU, akceptujeme nulovú hypotézu, ide o neprítomnosť autokorelácie.
Ak dL < d < dU, alebo 4 – dU < d < 4 – dL, test neumožňuje jednoznačne rozhodnúť, či zamietnuť, alebo nezamietnuť nulovú hypotézu.

Príklad:

Vzorový príklad s metódami na testovanie prítomnosti autokorelácie a jej odstránenie sa nachádza v tomto scripte.

Na nasledujúcom príklade si otestujeme prítomnosť autokorelácie v modeli s empirickými dátami, ktoré nájdete tu: Odkazy na použité a reálne dáta


Riešenie 1 Ukázať

Riešenie 2 Ukázať
Odstránenie Autokorelácie pomocou metódy Cochrane-Orcutt Ukázať

Odstránenie Autokorelácie pomocou funkcie gls Ukázať


Postup odstraňovania autokorelácie závisí od konkrétnych príčin jej vzniku. Autokoreláciu je možné zmierniť, alebo úplne odstrániť zmenou špecifikácie modelu (došpecifikovaním ďalšej premennej) alebo zmenou analytického tvaru modelu. Ide teda o postupy, ktoré predovšetkým znamenajú prehodnotenie východiskovej hypotézy o modeli a vedú k novej konštrukcii modelu. Ak tieto pokusy v konečnom dôsledku neodstraňujú autokoreláciu, treba tento fakt brať ako skutočnosť a pri kvantifikácii modelu ho zohľadniť napr. použitím inej odhadovej metódy, než je JMNŠ.

———————————————————————————

Zdroje:
Marček, D., Marček, M., Pančíková, L.: Ekonometria a soft computing. Žilina: EDIS, 2008 ISBN 978-80-8070-746-0
Slovník pojmov z predmetu Ekonometria [4.6.2015]
[R] Cochrane-Orcutt method[4.6.2015]

Comments are closed.