Ekonometria

Ekonometria zahŕňa širokú problematiku modelovania ekonomických dát, vychádzajúc z ekonomickej teórie, rešpektujúc zákonitosti okolitého sveta, zachytávajúc aktuálne trendy v ekonomických procesoch. Poznanie skutočnosti, reálnych väzieb ekonomických dejov, vývoja veličín, ovplyvňujúcich náš každodenný život, nám môže napomôcť pri vhodných rozhodnutiach i riešeniach súčasných problémov.

V tejto časti manuálu sa venujeme modelovaniu jednorovnicových i simultánnych ekonometrických modelov, ich kvantifikácii, overeniu jednotlivých predpokladov. Ponúkame možnosti riešenia v prípade testovania významnosti, splnenia predpokladov  v prípade vybraných odhadových metód regresných modelov, takisto vlastné funkcie, ktoré by nám mali napomôcť pri riešení vlastných zadaní.

Comments are closed.


Hit Counter provided by Curio cabinets