Odkazy na použité a reálne dáta

Použité dáta

Všetky dáta použité v tomto manuáli sú dostupné študentom na nasledujúcich adresách:

 • dáta vo formáte .xlsx sa dajú stiahnuť tu: Data
 • dáta v kódovom formáte pre Rko sa dajú stiahnuť tu: Data

Reálne dáta

Pokiaľ nemôžeme nájsť potrebné dáta na realizáciu príkladov v Rku existuje viacero datasetov, z ktorých sa dajú skutočné dáta jednoducho načítavať. Tieto datasety sa nachádzajú  v nasledujúcich knižniciach:

 • datasets
 • AER
 • Ecdat
 • MASS

Stiahnutie a načítanie jednotlivých knižníc je popísané v kapitole Knižnice:

Základné funkcie určené na prácu s datasetmi:

data() #zobrazí všetky datasety v pamäti
data(package ="Ecdat") #zobrazí všetky datasety v knižnici Ecdat
data(Orange) #načíta do pamäti dataset Orange
?Orange() #zobrazí základné informácie o datasete Orange

Tieto dáta sa nachádzajú v zoznamoch resp. tabuľkách a dá sa k nim pristupovať nasledovne:

Orange$age #parameter je názov stĺpca
Orange[[2]] #parameter je index stĺpca
Orange[["age"]] #parameter je názov stĺpca

Základná práca s takýmito dátami:

vek <- Orange$age #premennej vek priradíme stĺpec age
vek <- unlist(vek_stromu) #ak je takýto stĺpec zoznam numerických údajov,
             #jednoducho z neho urobíme vektor

Comments are closed.