Grafy

Základnou a nevyhnutnou funkciou na vykresľovanie grafov ekonomických modelov je funkcia
plot(x, y, type, main, sub, xlab, ylab, asp, col).
Argumenty funkcie plot:
x – koordináty bodov v diagrame. Môže to byť aj jednoduchá vykresľovaná štruktúra, funkcia alebo R objekt, ktorý obsahuje funkciu pre vykresľovanie

y – koordináty bodov v diagrame. Je to voliteľný argument, pokiaľ nie je zadaný, premenná x sa vykreslí na osi y a na osi x sa automaticky dopočíta a zobrazí obdobie v čase začínajúce sa od hodnoty 1

type – prepínač, ktorým sa dá zvoliť typ vykresľovaného diagramu:

  • p” – body
  • l” – krivka
  • b” – body spojené krivkou
  • c” – “b” bez bodov, krivka nie je spojitá, body sú nahradené prázdnym miestom
  • o” – body spojené krivkou, krivka prechádza cez body
  • h” – histogram
  • s” – “schodovitý” priebeh, krivka sa vykresľuje od (x1, y1) do (x2, y2), najprv sa vykresľuje horizontálny krok, potom vertikálny
  • S” – iný “schodovitý” priebeh, najprv sa vykresľuje vertikálny krok, potom horizontálny
  • n” – žiadny diagram

main – názov grafu: main=”Test”

sub – podtitulok grafu, sub=”Moje prve vykreslenie grafu”

ylim – interval zobrazenia hodnôt na osi y, ylim=c(15,40)

xlim – interval zobrazenia hodnôt na osi x, xlim=c(0,25)

xlab – popis osi x, xlab=”os x”

ylab – popis osi y, ylab=”os y”

asp – pomer strán y/x, asp=0

col – názov farby, ktorá sa použije na vykreslenie krivky/bodov v grafe. R podporuje všetky typické anglické názvy farieb, ktoré musia byť uzavreté v úvodzovkách, col=”green”

xaxt, yaxt – potláča vykresľovanie hodnôt intervalu na osi x, y

Príklad vykreslenia grafu:

plot(Xt, Yt, main="Test", sub="Moje prve vykreslenie grafu", 
xlab="os x", ylab="os y", type="b", asp=0, col="green")

Užitočné funkcie pre vykresľovanie grafov:

lines():

- zakreslí ďalšie krivky do grafu (ak chceme porovnať vypočítané hodnoty s teoretickými a pustili by sme 2x príkaz plot, vykreslila by sa vždy len posledná krivka)
- príklad použitia funkcie lines:

plot(Xt, Yt, type="l")
lines(Xt2, Yt2, type="l", col="red")

hist():

- vykreslí histogram vo forme stĺpcov
- príklad použitia funkcie hist:

hist(Xt, seq(0.7, 0.8, 0.01), prob=TRUE)

- funkcia seq má tieto parametre:
– počiatočná hodnota 1. stĺpca
– koncová hodnota posledného stĺpca
– veľkosť stĺpca

x11():

- slúži na vykreslenie viacerých grafov (často budeme chcieť mať otvorených viacero grafov, nie však v jednom okne). Zavolaním tejto funkcie sa otvorí nové kresliace okno a staré sa stane neaktívnym. R potom už len kreslí do nového okna.
- príklad použitia funkcie x11:

plot(Xt,type="l")
x11()
plot(Yt, type="l")

Comments are closed.