Matematické operácie

Priradenie hodnôt

Základným priraďovacím operátorom pre lokálne premenné je “<-" alebo tiež znak "=". Pre globálne premenné používame priraďovací operátor "<<-".
Príklad:

a <- 10
b = 11

Pozor, R je case sensitive, to znamená, že premenná "a" a premenná "A" sú dve rôzne premenné. Do premennej môžeme taktiež priradiť aj výraz.
Príklad:

x <- 10
y <- 11
a <- x + y #priradenie výrazu
a #výpis hodnoty premennej a
[1] 21

Znak "#" znamená komentár. Obsah premennej vypíšeme tak, že napíšeme jej názov, tak ako to je znázornené v predchádzajúcom príklade.

Matematické operácie

Základné aritmetické operácie v Rku sú:

 • Sčítanie (+)
 • Odčítanie (-)
 • Násobenie (*)
 • Delenie (/)
 • Umocnenie (^)  alebo (**)
 • Odmocnenie (sqrt(x))
 • Modulo (%%)
 • Celočíselné delenie (%/%)

Relačné:

 • Menšie (<)
 • Väčšie (>)
 • Menšie alebo rovné (<=)
 • Väčšie alebo rovné (>=)
 • Rovná sa (==)
 • Nerovná sa (!=)

Logické:

 • Negácia (!)
 • A zároveň (&)
 • Alebo (|)

Zdroje:
Cotton, R.: Learning R. USA: O'Really Media, 2013. ISBN-13: 978-1449357108

Comments are closed.